Borettslag

Modum Brannstiger over 20 års erfaring med brannsikring i borettslag, sameier og bygårder, i tillegg til private boliger. Vi gir personlig oppfølging, med deltakelse på styremøter for demonstrasjon av produkter og diskutering av forskjellige løsninger.

Ta kontakt for et godt tilbud og god service!  

 
Ansvarsfordeling i boligsammenslutninger:
Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere brannsikringsutstyr, og det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste, vedlikeholde og skifte batteri i utstyret. 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn definerer følgende:

Eier:
Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt.

Bruker:
Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten.
§ 2-2 Generelle krav til virksomhet/bruker
Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten.
 
Borettslag:
Borettslagene organisert slik at beboerne formelt sett er leietagere, og da vil styremedlemmene kunne bli holdt ansvarlig hvis brannsikringstiltakene ikke oppfyller minimumskravet.